Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Pracownia Molekularna podlega Instytutowi Nauk o Środowisku (INoŚ) UJ. Obejmuje laboratoria 2.2.9, 2.2.10 i 2.2.11.
 2. Kierownikiem pracowni jest prof. dr hab. Wiesław Babik z Zespołu Genomiki i Ewolucji Eksperymentalnej. W sprawach porządkowych należy kontaktować się z dr Katarzyną Dudek (pok.2.2.5, tel. wew. 6870).
 3. W Laboratorium mogą przebywać wyłącznie osoby upoważnione przez kierownika pracowni.
 4. Studenci mogą korzystać z Pracowni tylko za zgodą kierownika pracowni. Warunkiem otrzymania zgody jest:
  • przedstawienie kierownikowi pisemnej zgody od opiekuna pracy licencjackiej lub magisterskiej,
  • przeszkolenie odnośnie zasad funkcjonowania pracowni oraz zasad pipetowania,
  • zapoznanie się z niniejszym Regulamniem potwierdzone na piśmie.
 5. Opiekun musi posiadać zgodę na korzystanie z pracowni i zobowiązać się do przeszkolenia studenta. Opiekun odpowiada za studenta i sprawuje nadzór nad jego pracą.
 6. Przed rozpoczęciem pracy nad nowym projektem należy o tym zawiadomić kierownika pracowni. Należy zgłosić osoby uczestniczące w projekcie oraz techniki, które będą wykorzystywane.
 7. Nieprzestrzeganie ninijszego regulaminu pociągnie za sobą cofnięcie zgody na korzystanie z pracowni. Złamanie regulaminu przez studentów spowoduje wyciągnięcie konsekwencji względem ich opiekunów.

Organizacja Pracowni

 1. Laboratorium 2.2.9 służy do pracy po PCR, a laboratorium 2.2.10 i 2.2.11 do pracy przed PCR.
 2. Między pracowniami nie wolno przenosić żadnych przedmiotów (pipet, szkła, plastików) ani odczynników..
 3. Wszystkie odczynniki, bufory i "plastiki" (ependorfy, końcówki do pipet) muszą być podpisane nazwą zakładu. Nie wolno korzystać z przedmiotów należących do innego zakładu.
 4. W Pracowni znajdują się przedmioty ogólnego użytku (odczynniki, stojaki, końcówki) podpisane "PM" lub "LEM" (bez nazwy zakładu).
 5. Każdy zakład otrzymuje podpisaną półkę w lodówce i w zamrażarce. Nie wolno umieszczać próbek na półkach należących do innych zakładów. Próbki muszą być podpisane - w przeciwnym razie będą usuwane.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 1. Wszystkie czynności należy wykonywać zgodnie z przepisami i zasadami BHP oraz z instrukcjami szczegółowymi.
 2. Stosujący substancje niebezpieczne powinien posiadać kartę charakterystyki tej substancji, zapoznać się z jej treścią i zastosować przewidziane środki bezpieczeństwa.
 3. Z materiałem biologicznym (DNA, RNA) należy pracować w rękawiczkach.
 4. W przypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia, należy powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 5. Po zakończeniu pracy należy:
  • Uporządkować stanowisko pracy, zwracając szczególną uwagę na odpowiednie zabezpieczenie niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych.
  • Przetrzeć stół roztworem chloru.
  • Sprawdzić, czy urządzenia oraz sprzęt są odpowiednio zabezpieczone np. przed upadkiem, przypadkowym włączeniem, niekontrolowanym wypływem gazu, itp.
  • Wyłączyć zasilanie elektryczne maszyn i urządzeń, sprawdzić zamknięcie instalacji wodnej i gazowej. Jeśli urządzenie jest pozostawione celowo włączone należy zostawić informację kto jest za to odpowiedzialny.
 6. Wszystkie przedmioty pozostające po skończonej pracy nie na swoich miejscach będą usuwane.

Uwagi porządkowe

 1. W laboratorium znajduje się apteczka, wyposażona w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne.
 2. Prace w zakresie konserwacji i naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Każda awaria urządzenia lub instalacji winna być niezwłocznie zgłoszona kierownikowi zakładu lub służbom technicznym (tel. 6744, 5135, 5121)
 3. Spożywanie posiłków i napojów w laboratoriach jest zabronione.
 4. Zabrania się wnoszenia do laboratoriów płaszczy, kurtek, toreb i plecaków.
 5. Okna w laboratoriach mogą być otwierane wyłącznie w sytuacjach awaryjnych.